Råstoffer i danmark kort

Råstoffer i Danmark – GEUS

Hos GEUS arbejder vi med at kortlægge havbunden i de danske farvande med det formål at identificere sand- og grus-råstoffer, samt at sikre en bæredygtig …

Kort og GIS-data – Miljøstyrelsen

Kort og data

Styrelsen stiller digitale kort til rådighed med relevante oplysninger for råstofindvinding på havet. Når der planlægges indvinding af råstoffer på havet, …

Styrelsen stiller digitale kort til rådighed med relevante oplysninger for råstofindvinding på havet.

Råstofindvinding på land – Miljøstyrelsen

Råstofindvinding på land

De vigtigste danske råstoffer på land er sand, ler, grus, sten, kalk og tørv, som findes i de øverste lag af undergrunden. Regionerne kortlægger …

De vigtigste danske råstoffer på land er sand, ler, grus, sten, kalk og tørv, som findes i de øverste lag af undergrunden.

Råstoffer – Danske Regioner

Danske Regioner – Råstoffer

Kort over udviklingen i forbrug og merforbrug af råstoffer i de danske regioner fra 2016 til. Udviklingen i råstofforbruget fra 2016 til 2040.

Der er stigende efterspørgsel på råstoffer fra bygge- og anlægsbranchen samtidig med, at den ressource, som vi har, kommer under et stadigt større pres og nye graveområder må placeres stadig tættere på naboer og andre arealinteresser og udgøre gener for lokalbefolkningen.

Råstofindvinding i Danmark: Indhold – Danmarks Statistik

Råstofindvinding på land:Sand/grus/sten, kvartssand, granit, ler, moler, kalk/kridt, tørv/sphagnum og øvrige råstoffer (kaolin, sandsten, skifer, klæg samt …

Råstofindvinding – Danmarks Statistik

Statistikken er først og fremmest bygget op omkring de råstoffer, der henhører til Råstofloven: Sand, grus, sten, granit, kalk mv. Disse er yderligere delt …

Hvor meget sand, grus, kalk mm. indvindes årligt i Danmark? Og hvorfra i landet? Her finder du statistikken om råstofindvinding.

Råstofferne i Danmark | lex.dk

19. dec. 2022 — Af de indvundne råstoffer udgør sand, grus og sten over 25 mio. m3. De resterende ca. 5 mio. m3 omfatter ler, ekspanderende ler, kalk og kridt, …

Råstofkortlægninger – Region Midtjylland

I de fleste råstofgraveområder er råstoffernes omfang og kvalitet undersøgt (kortlagt) enten af de tidligere amter eller af regionen.

I regionen arbejder vi konstant på at forbedre vores viden om tilgængelige råstofreserver. Dette gøres blandt andet ved aktiv kortlægning.

Råstoffer – Region Syddanmark

Råstoffer

Nederst på siden kan du finde flere oplysninger om regionens opgaver. Film om råstoffer og råstofindvinding i Region Syddanmark. Se en kort film om, hvad …

​I Region Syddanmark bliver der indvundet sand, grus, sten og ler.Regionen er myndighed på området og forvalter indvindingen af råstoffer på land i regionen.​

Keywords: råstoffer i danmark kort